KAYITLARIMIZ TAMAMLANMIŞTIR.
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ...
OUR REGISTRATIONS ARE COMPLETED.
THANKS FOR YOUR ATTENTION...

0
0
Years
:
9
4
6
Day
:
1
6
Hours
:
3
6
Min.
:
1
2
Sec.
:
0
0
Items

Sorry, the time is up.

UBYTOVÁNÍ
REZERVACE
VIP židle
v GALA
REZERVACE

HOTEL

INFORMACE

Podmínky účasti na globální akci pro Evropu a Turecko 2022

o ​ ZAKOUPENÍ VSTUPENEK: Každý účastník si může zakoupit maximálně 3 vstupenky a musí do 1. 11. 2022 nahlásit informace o držitelích těchto 3 vstupenek prodejnímu týmu určenému pro BKS CONGRESS.

o REZERVACE: Registrace a rezervace na kongres se provádí na našich oficiálních zabezpečených stránkách www.kyaniconvention.com prostřednictvím systému 3D Secure a SSL Certified.

o ​ UBYTOVÁNÍ: Pokud jste při registraci na kongres neuvedli spolubydlícího, nebo pokud jste uvedli spolubydlícího, který neprovedl úhradu, daný pokoj bude v našem systému nadále označen jako volný a místo uvedeného spolubydlícího bude vybrán jiný účastník. (Pokud jde o dětské účastníky, informace získáte od našeho prodejního týmu.)

o ​ TERMÍN REGISTRACE: Nejzazší termín pro rezervaci ubytování je 1. 11. 2022. Platby, peněžní převody, EFT a virtuální POS platby, které budou provedeny po tomto datu, budou odeslány zpět na účet dané osoby, aniž by došlo k registraci.

o ​ VSTUP DO PROSTOR 
POKOJE BUDOU K DISPOZICI OD 9. 12. 2022 14:00 – 18:00 
POKOJE JE TŘEBA ODPUSTIT 11. 12. 2022 12:30 – 13:00 
Za klíče od pokoje neodevzdané do uvedeného časového intervalu bude účtován další den. Podmínky jsou podrobně popsány v kartách a služby navíc si hradí účastník sám.  

o ​ ​ EXTERNÍ ÚČASTNÍK: V rámci tohoto projektu se nepočítá s účastí externích účastníků.

o ​ ZRUŠENÍ REZERVACE A REFUNDACE: Nedokončené a neúplné platby se nevrací. Rezervaci lze zrušit jen do 1. 11. 2022 17:00 hod. Po tomto datu nebude provedena žádná refundace. Pokud bude storno provedeno do 1. 11. 2022 do 17:00 hod., bude uplatněna 5% srážka z celkové zaplacené částky.

o ​ V případech (pohřeb, operace, akutní onemocnění), kdy byla platba provedena a existuje platební doklad, dojde pouze k 1 refundaci na účet, nebo kreditní kartu účastníka, a to do 10 pracovních dnů od data podání žádosti o refundaci, pokud má účastník potřebnou dokumentaci s příslušným datem, která prokazuje, že se nemohl zúčastnit.

o ​ DOPRAVA: Dopravu a letenky si všichni zúčastnění hosté zajišťují sami. Adresa hotelu je k dispozici na mapě a je také uvedena v dolní části našich stránek.

o ​ PŘESUN (TRANSFER): V sekci Komunikace na našich stránkách vám sdělíme kontaktní čísla na smluvní partnery zajišťující transfer s uvedením různých možností transferu mezi letištěm/autobusovým nádražím/hotelem, které si účastníci mohou vyžádat nebo které pro ně mohou být užitečné. Vážení hosté, pokud vám výše uvedené možnosti nevyhovují, nepokračujte prosím v registraci na registrační stránce.

www.bkstravel.com.tr

                                      ZÁSADY SHROMAŽĎOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
BKS Kongre Turizm Seyahat tic. ve san. ltd.şti 

Vysvětlovací text týkající se zpracovávání osobních údajů 
Vážení hosté a návštěvníci, 
My, (BKS KONGRE) BKS KONGRE TURİZM SEYAHAT TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ. (dále jen „korporace“), velmi dbáme o bezpečnost vašich osobních údajů a věnujeme jí patřičnou péči. S tímto vědomím jako korporace klademe důraz na zpracování a uchovávání všech druhů osobních údajů všech našich hostů a návštěvníků včetně příjemců našich produktů a služeb v souladu s tureckým zákonem o ochraně osobních údajů číslo 6698 („zákon o ochraně osobních údajů“). Jsme si plně vědomi naší odpovědnosti, přičemž vaše osobní údaje zpracováváme jako inspektor ochrany údajů, jak je popsáno níže, a v rámci omezení předepsaných legislativou. 
"Shromažďování, zpracování a účely zpracování osobních údajů 
Naše korporace zpracovává osobní údaje svých hostů a návštěvníků, které budou tímto upřesněny v tomto vysvětlovacím textu, a to především při uzavírání smluv. Osobní údaje zpracovávané v tomto rozsahu jsou omezeny na údaje o totožnosti, kontaktní údaje a údaje o bankovním účtu, jakož i kamerové záznamy ve formě 24hodinových videozáznamů pořizovaných za účelem zajištění celkové bezpečnosti našich hostů v prostorách budovy. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu nebo z právních důvodů v souvislosti s uzavřením a plněním příslušné smlouvy nebo plněním právních povinností. Tyto údaje jsou evidovány a uchovávány pro účely provádění procesů v rámci zadávání zakázek na služby, správy smluv, účetnictví a pro bezpečnostní účely, přičemž osobní údaje zpracovávané v tomto rozsahu, pokud neexistuje zákonný požadavek na jejich uchovávání, jsou po skončení platnosti smlouvy založené na obchodním vztahu vymazány nebo zničeny. V rámci případných obchodních sporů jsou však údaje, které může naše korporace vyžadovat jako důkazní prostředek, vedeny a uchovávány naší korporací po celou dobu. Při uchovávání osobních údajů platí zásady a postupy stanovené rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2018/10." 
Údaje o totožnosti skutečných osob, které vstupují do administrativního centra a prostor budov naší korporace jako návštěvníci a hosté, časy příchodu a odchodu do/z centra a prostor budov, poznávací značky vozidel, účely návštěvy a jména osob, jež dané osoby navštívily, a videozáznamy z bezpečnostních kamer jsou zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů naší korporace, zajištění bezpečnosti našich hostů a návštěvníků i naší korporace a důvěryhodného poskytování služeb hostům a návštěvníkům na základě právních důvodů. Údaje jsou zpracovávány také za účelem zajištění bezpečnosti zaměstnanců a v prostorách budov a jsou uchovávány v písemné formě na částečně elektronické a digitální platformě po požadovanou dobu v souladu s legislativou. Osobní údaje shromážděné v tomto rozsahu nejsou využívány k jiným než uvedeným účelům a jsou zpracovávány na základě právního důvodu spočívajícího v oprávněném zájmu osoby odpovědné za údaje, jak stanovuje zákon o ochraně osobních údajů. 
Na základě právních důvodů pro plnění právních povinností, uzavření smlouvy o poskytování služeb a její udržování v platnosti a ochranu oprávněných zájmů shromažďuje naše korporace informace jako je jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, další údaje o totožnosti, obchodní informace, informace o kontaktní osobě a o kreditní kartě, které hosté a návštěvníci sdílejí a zveřejňují na internetových stránkách, jakož i další informace, které mohou být internetovými stránkami získávány automaticky jako například informace o provozu, jež lze považovat za osobní údaje, přičemž některé z nich jsou uchovávány pouze ve fyzickém prostředí, některé v kanálech sociálních sítí a některé ve fyzickém i digitálním prostředí. 
Naše korporace přijímá všechny druhy administrativních a technických opatření, aby zajistila bezpečnost údajů uvedených výše a sdílených korporací prostřednictvím internetových stránek. Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím internetových stránek korporace jsou shromažďovány a zpracovávány pouze pro následující účely: 
"Umožnění nákupu služeb na našich internetových stránkách, provádění rezervací a uzavírání smluv a vykonávání a realizace činností zákaznického servisu souvisejících se zakoupenými nebo požadovanými službami, 
Odpovídání na dotazy týkající se našich služeb a našich internetových stránek, 
Zasílání informací o reklamách, loteriích, propagačních akcích, oznámeních a kampaních, o kterých se domníváme, že by mohly být pro naše hosty, kteří internetové stránky navštíví, zajímavé, ale vždy s jejich souhlasem; na základě analýzy těchto činností zjišťování produktových preferencí hostů v tomto rozsahu a zajištění přijímání informačního obsahu, který může být pro našeho hosta zajímavý, 
Činnosti pro zlepšení funkčnosti našich internetových stránek jako například analýza dat, zabezpečení, testování, zlepšování našich služeb, jejich aktualizace nebo změna, určování trendů v jejich používání, 
Provádění účetnictví, fakturace, odsouhlasování a vymáhání pohledávek. 
Pokud jde o osobní údaje, které jsou od vás získávány, bude kromě toho zajištěno zabezpečení soukromých informací (jako jsou administrativní úkony prováděné naší korporací za účelem komunikace, zajištění fyzické bezpečnosti a zabezpečení prostor korporace,...) v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů a účely uvedenými v článcích 5 a 6 zákona o ochraně osobních údajů s cílem stanovit a realizovat obchodní a podnikatelské strategie naší korporace a zajistit uplatňování personální politiky korporace." 
"Komu a za jakým účelem lze zpracovávané osobní údaje předávat 
Ke všem osobním údajům uloženým korporací mají přístup pouze zaměstnanci a manažeři, kteří mají oprávnění k přístupu v rámci matice oprávnění stanovené v rámci korporace. Pokud to není nezbytně nutné, osobní údaje nesmí být v rámci korporace kopírovány, a to ani osobami, které k nim mají přístup. Za účelem zajištění bezpečnosti uchovávaných osobních údajů používá korporace servery, které jsou pravidelně testovány na únik informací, a průběžně monitoruje fyzickou bezpečnost a přístupnost serveroven i dalších míst, kde se osobní údaje nacházejí." 
Korporace přijímá všechny druhy administrativních a technických opatření, aby zabránila neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům, a všichni zaměstnanci zastávající klíčové pozice jsou v souvislosti s osobními údaji v rámci korporace vyškoleni ke zvýšené citlivosti. Korporace nepředává své osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů uvedených v § 8 a 9 zákona o ochraně osobních údajů. Přenosy dat prováděné korporací jsou v tomto rozsahu omezeny na obchodní partnery včetně těch zahraničních, dodavatele, (BKS TRAVEL) BKS KONGRE TURİZM SEYAHAT TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ., společnosti skupiny, akcionáře, zákonem povolené veřejné instituce a soukromé osoby, auditorské firmy, pojišťovací agentury, právníky a účetní, banky a veřejné instituce a organizace. 
"Způsob a právní důvody shromažďování osobních údajů 
Vaše osobní údaje jsou získávány ze všech ústních, písemných nebo elektronických platforem za účelem poskytování produktů a služeb nabízených korporací v právním rámci stanoveném v souladu s výše uvedenými účely a s cílem zajistit úplné a přesné plnění smluvních a právních povinností naší korporace. Osobní údaje získané z těchto právních důvodů mohou být zpracovávány a předávány pro účely uvedené v čl. 1 a 2 tohoto textu v souladu s podmínkami týkajícími se zpracování osobních údajů a účelů uvedených v čl. 5 a 6 zákona o ochraně osobních údajů." 
"Práva držitele osobních údajů vyjmenovaná v čl. 11 zákona o ochraně osobních údajů 
Pokud jako majitelé osobních údajů na základě svých práv naší korporaci způsoby uvedenými níže v tomto vysvětlovacím textu předložíte své nároky, naše korporace žádost podle její povahy bezplatně vyřídí nejpozději do třiceti dnů. Pokud však Rada pro ochranu osobních údajů stanoví poplatek, bude tento poplatek účtován podle sazebníku stanoveného naší korporací. V této souvislosti mají vlastníci osobních údajů následující práva;" 
Zjistit, zda jsou osobní údaje zpracovávány, 
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, vyžádat si informace, 
Zjistit, proč jsou osobní údaje zpracovávány a zda jsou používány řádně, 
Zjistit, kterým třetím stranám jsou osobní údaje v tuzemsku nebo zahraničí předávány, 
Požadovat opravu osobních údajů v případě neúplného nebo nesprávného zpracování a informovat o opravě třetí strany, kterým byly osobní údaje předány, 
Přestože jsou osobní údaje zpracovány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými zákony, požadovat výmaz nebo zničení osobních údajů v případě, že důvody vyžadující jejich zpracování pominou, a požadovat, aby to bylo oznámeno třetím stranám, kterým byly osobní údaje předány, 
Podat námitku proti existenci údajů o dané osobě na základě analýzy zpracovávaných údajů prováděné výhradně prostřednictvím automatizovaných systémů. 
V případě ztráty v důsledku nezákonného zpracování osobních údajů uplatnit právo na náhradu škody. Podle čl. 13 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů můžete žádost o uplatnění svých práv podat písemně, nebo jiným způsobem stanoveným Radou pro ochranu osobních údajů. 
V této souvislosti jsou níže vysvětleny kanály a postupy pro podání vaší písemné žádosti určené korporaci v rozsahu článku 11 zákona o ochraně osobních údajů. 
Za účelem uplatnění svých výše uvedených práv můžete zaslat žádost, která bude obsahovat vysvětlení týkající práva uvedeného v článku 11 zákona o ochraně osobních údajů, , jež požadujete uplatnit, a své identifikační údaje na adresu www.bkstravel.com.tr se zabezpečeným elektronickým podpisem. 
(BKS TRAVEL) BKS KONGRE TURİZM SEYAHAT TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.  

PRO PŘENOSOVÉ SLUŽBY INFORMACE A REGISTRACI;
KONTAKTNÍ ČÍSLO: +90 532 168 07 10